Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę E

echo elektryczne (electrical echo) – zjawisko powtarzania się sygnału elektrycznego w pewnych odstępach czasu powodowane zwykle odbiciami

echo magnetyczne (spurious printing) – powstawanie niepożądanego sygnału podczas magnetycznego odczytywania dźwięku, spowodowane częściowym przeniesieniem stanu magnetycznego nośnika zapisu dźwięku na sąsiedni zwój

echo radiolokacyjne (radar echo) – echo elektryczne wykorzystywane w radiolokacji

ekran (screen) – osłona (przewodząca) przeznaczona do ochrony elementu, układu lub urządzenia od wpływu niepożądanych pól elektrycznych lub magnetycznych

ekranowanie (screening) – zabezpieczanie urządzeń elektrycznych za pomocą ekranów

ekspander (expander) – urządzenie do ekspansji sygnału

ekspansja sygnału (expansion) – rodzaj umyślnego przekształcenia sygnału, przy którym wzmocnienie sygnału zależy od wartości jego amplitudy a mianowicie jest większe dla sygnałów o większych amplitudach

elektroda (electrode) – element przewodzący, graniczący bezpośrednio z rozpatrywanymśrodowiskiem (np. elektrolitem, półprzewodnikiem, zjonizowanym gazem), przez który prąd elektryczny dopływa do tegośrodowiska (elektroda dodatnia, anoda) lub jest zeń odprowadzany (elektroda ujemna, katoda)

elektroluminescencja (electroluminescence) – luminescencja wzbudzona przez energię pola elektrycznego

elektromagnes (electromagnet) – magnes, który wymaga zasilania prądem elektrycznym do podtrzymania swojego zewnętrznego pola magnetycznego; składa się z magnetowodu i cewki

elektronik (electronic engineer) – specjalista w dziedzinie elektroniki

elektronika (electronics) – dziedzina nauki i techniki obejmująca badania i wykorzystanie zjawisk, w których podstawowe znaczenie ma dający się sterować ruch elektronów lub innych nośnikówładunku w próżni, gazach i ciałach stałych

elektronoluminescencja (cathodoluminescence) – luminescencja spowodowana przez bombardowanie danej substancji elektronami

elektronowolt (electron-volt) – eV – jednostka energii równa energii kinetycznej, jaką uzyskuje elektron po przejściu w próżni drogi między dwoma punktami, gdy różnica potencjałów między tymi punktami jest równa 1V