Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę K

kabel (cable) – zespół wzajemnie izolowanych przewodów elektrycznych zabezpieczonych od wpływów zewnętrznych warstwami ochronnymi; kabel dzieli się w zależności od przeznaczenia na: energetyczne, telekomunikacyjne; od konstrukcji: opancerzone, gołe, itp.; od miejsca instalowania: ziemne, morskie, itp.

kalkulator (calculator) – urządzenie do przetwarzania danych specjalnie do wykonywania działań arytmetycznych, wymagające interwencji człowieka – operatora w każdym etapie obliczeń

kelwin (kelvin) – jednostka miary temperatury termodynamicznej w układzie SI; 1/273,16 część temperatury punktu potrójnego wody

kod (code) – utworzony według określonych prawideł zbiór znaków, symboli lub sygnałów stosowany do reprezentacji danych

kolidar (colidar) – radarświetlny, w którymźródłem promieniowania jest laser impulsowy; kolidar może służyć dośledzenia z ziemi i namierzania statków kosmicznych, do pomiarów odległości między dwoma obiektami kosmicznymi, itp.

kolor (colour) – sumaryczne psychofizjologiczne wrażenie wzrokowe, uzyskiwane przy obserwacjiźródełświatła lub oświetlonych przedmiotów

kolor podstawowy (primary colour, primary) – kolor będący jednym z trzech kolorów tak wybranych,że dzięki ich zmieszaniu przez sumowanie w odpowiednich proporcjach można uzyskać dopasowanie do dowolnego innego koloru z wyjątkiem obu pozostałych kolorów

komórka pamięci (memory cell) – elementarna jednostka pamięci

komparator (comparator) – układ elektryczny do porównania sygnału wzorcowego z sygnałem badanym

kompensator (compensating voltmeter) – przyrząd do pomiaru metodą zerową, tzn. przez sprowadzenie do zera różnicy między wartością wielkości mierzonej a wartością znaną tej samej wielkości z nią porównywaną

kompresja (compression) – przekształcanie sygnału, przy którym wzmocnienie sygnału zależy od wartości jego amplitudy, a mianowicie jest większe dla sygnałów o mniejszej amplitudzie

komutacja (commutation) – przenoszenie się prądu między dwiema następczymi drogami wyładowania

kondensator (condenser) – układ dwóch lub więcej elektrod (okładzin) wykonanych z materiału przewodzącego, odizolowanych od siebie dielektrykiem; kondensator służy do gromadzeniaładunków elektrycznych równych co do wartości lecz o przeciwnych znakach

konduktancja (conductance) – przewodność czynna, przewodność rzeczywista – składowa rzeczywista admitancji