Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę L

laser (laser) – przyrząd elektroniki kwantowej generujący lub wzmacniający spójną wiązkę promieniowania elektromagnetycznego z zakresu widma od nadfioletu do dalekiej podczerwieni, w którym wykorzystano zjawisko wzmocnienia promieniowania przez emisję wymuszoną w ośrodku czynnym po odwróceniu obsadzeń; moc promieniowania lasera zmienia się w bardzo szerokim zakresie w zależności od ośrodka czynnego, źródła promieniującego i rodzaju generacji impulsowej lub ciągłej

laser cieczowy (liquid laser) – laser z ośrodkiem czynnym w postaci cieczy; lasery cieczowe barwnikowe pozwalają na ciągłą zmianę długości fali w zakresie widzialnym i podczerwieni

laser czteropoziomowy (four-level laser) – laser, w którym odwrócenie obsadzeń uzyskuje się między poziomami wzbudzonymi, z których energia niższego różni się od energii stanu podstawowego o wartość większą od kT (k – stała Boltzmana, T – temperatura bezwzględna)

laser gazowy (gas laser) – laser, w którym ośrodkiem czynnym jest gaz, para lub ich mieszanina; dla pobudzenia (pompowania) wywołuje się w gazie wyładowania elektryczne

luminofor (luminophore, phosphor) – substancja stała wykorzystywana jakoźródło luminescencji