Słownik pojęć elektronicznych

Pojęcia: Pojęcia na literę N

nadajnik (transmitter, sender) – część układu telekomunikacyjnego lub telemechanicznego, która zamienia doprowadzone do niej informacje na sygnały o postaci najdogodniejszej do dalszego przekazania do odbiornika

nadprzewodnictwo (superconductivity) – zjawisko raptownego zaniku rezystancji w niektórych ciałach przy oziębianiu ich poniżej tzw. temperatury przeskoku (bliskiej zera bezwzględnego)

nadprzewodnik (superconductor) – ciało (metal, stop lub związek międzymetaliczny), które po oziębieniu poniżej temperatury przeskoku przechodzi w stan nadprzewodnictwa

napięcie elektryczne (voltage) – różnica potencjałów – całka liniowa natężenia pola elektrycznego wzdłuż danej drogi od jednego do innego punktu w polu elektrycznym

neutron (neutron) – ciężka cząstka elementarna wchodząca w skład jądra atomu pozbawionaładunku elektrycznego, o masie nieco większej niż masa protonu

nieprzewodnik (non-conductor) – ciało nie przewodzące prądu elektrycznego

noktowizor – przyrząd elektroniczny umożliwiający widzenie obiektów w ciemności; składa się zeźródła promieniowania podczerwonego (oświetlającego teren) oraz detektora odbitego promieniowania i przetwornika elektronooptycznego, który przetwarza odbite niewidzialne promieniowanie w obraz widzialny dla oka obserwatora

nośnik danych (data medium) – materiał, w którym lub na którym określona zmienna wielkość fizyczna może reprezentować dane

nośnik dźwięku (recording medium) – materiał, w którym w procesie zapisywania lub kopiowania dźwięku zostają wytworzone przestrzenne zmiany właściwości fizycznych (mechanicznych, optycznych, magnetycznych lub innych) odpowiadające przebiegom akustycznym