Programowanie - HTML

HTML – Atrybuty HTML

. abbr – atrybut definiuje skrótowy opis zawartości komórki w tabeli

. accept-charset – atrybut definiuje akceptowany język

. accept – atrybut definiuje akceptowany zestaw znaków

. accesskey – atrybut definiuje klawisz skrótu

. action – atrybut definiuje adres strony przetwarzającej dane z formularza

. align – atrybut definiuje wyrównanie względem innych elementów

. alink – atrybut definiuje kolor naciskanych odnośników

. alt – atrybut definiuje tekst alternatywny gdy element nie może być wyświetlony

. archive – atrybut definiuje nazwę pliku, który zawiera klasy appletu

. axis – atrybut definiuje nazwę pokrewnej grupy komórek

. background – atrybut definiuje adres graficznego tła strony WWW

. bgcolor – atrybut definiuje kolor tła

. border – atrybut definiuje szerokość ramki

. cellpadding – atrybut definiuje odległość akapitu od krawędzi komórki

. cellspacing – atrybut definiuje szerokośc krawędzi komórek

. char – atrybut definiuje znak, względem którego nastąpi wyrównanie

. charoff – atrybut definiuje pozycję znaku wyrównania

. charset – atrybut definiuje język w jakim zakodowano dokument

. checked – atrybut definiuje element formularza jako wybrany

. cite – atrybut definiuje adres źródła informacji

. class – atrybut definiuje klasę CSS dla elementu

. classid – atrybut definiuje informacje o klasie obiektu

. clear – atrybut definiuje położenie nowej linii za grafiką

. code – atrybut definiuje nazwę appletu w Javie dla elementu APPLET

. codebase – atrybut definiuje adres bazowy dla atrybutu code

. codetype – atrybut definiuje typ obiektu

. color – atrybut definiuje kolor czcionki

. cols – atrybut definiuje liczbę kolumn lub szerokość elementu

. colspan – atrybut definiuje ilość połączonych kolumn

. compact – atrybut definiuje listę bardziej zwartą

. content – atrybut definiuje wartość atrybutu „name”

. coords – atrybut definiuje współrzędne regionu w mapie odsyłaczy

. data – atrybut definiuje plik z danymi obiektu

. datetime – atrybut definiuje datę zmian

. declare – atrybut definiuje deklarację obiektu

. defer – atrybut definiuje opóźnienie wykonywania skryptu

. dir – atrybut definiuje kierunek wyświetlania tekstu lub położenie elementu

. disabled – atrybut definiuje brak możliwości korzystania z elementu

. enctype – atrybut definiuje sposób kodowania danych

. face – atrybut definiuje rodzaj czcionki

. frame – atrybut definiuje typ obramowania tabeli

. frameborder – atrybut definiuje obramowanie ramki

. headers – atrybut definiuje listę nazw nagłówków komórek

. height – atrybut definiuje wysokość elementu

. href – atrybut definiuje adres strony lub miejsca

. hreflang – atrybut definiuje język docelowej strony WWW

. hspace – atrybut definiuje odstępy poziome dookoła elementu

. http-equiv – atrybut definiuje wartość dla nagłówka strony

. id – atrybut definiuje unikalny identyfikator

. ismap – atrybut definiuje współrzędne dodawane do adresu odnośnika

. label – atrybut definiuje etykietę grupy

. lang – atrybut definiuje język dla całej lub fragmentu strony

. language – atrybut definiuje język skryptu

. link – atrybut definiuje kolor odnośników

. longdesc – atrybut definiuje adres dokumentu opisującego element

. marginheight – atrybut definiuje szerokość marginesu pionowego ramki

. marginwidth – atrybut definiuje szerokość marginesu poziomego ramki

. maxlength – atrybut definiuje maksymalną długość tekstu w polu

. media – atrybut definiuje typ nośnika

. method – atrybut definiuje sposób przekazywania parametrów

. multiple – atrybut definiuje wybór wielu elementów

. name – atrybut definiuje nazwę elementu

. nohref – atrybut definiuje obszar, z którym nie jest związany żaden odnośnik

. noresize – atrybut definiuje stały rozmiar ramki

. noshade – atrybut definiuje brak cienia pod linią HR

. nowrap – atrybut definiuje blokowanie przełamywanie akapitów

. object – atrybut definiuje nazwę pliku z serializowaną wersją appletu

. onblur – atrybut definiuje reakcję na opuszczeniu aktywnego elementu

. onclick – atrybut definiuje reakcję na kliknięcie myszy

. onfocus – atrybut definiuje reakcję na uaktywnienie elementu

. onkeydown – atrybut definiuje reakcję na wciśnięcie klawisza

. onkeypress – atrybut definiuje reakcję na wciśnięcie i puszczenie klawisza

. onkeyup – atrybut definiuje reakcję na puszczenie klawisza

. onload – atrybut definiuje reakcję na wczytanie strony WWW

. onmousedown – atrybut definiuje reakcję na dwukrotne kliknięcie myszy

. onmousedown – atrybut definiuje reakcję na wciśnięcie przycisku myszy

. onmousemove – atrybut definiuje reakcję na poruszenie myszą nad elementem

. onmouseout – atrybut definiuje reakcję na opuszczenie elementu

. onmouseover – atrybut definiuje reakcję na najechanie nad element

. onmouseup – atrybut definiuje reakcję na puszczenie przycisku myszy

. onunload – atrybut definiuje reakcję na usunięcie strony WWW

. profile – atrybut definiuje adresy profili dokumentów HTML

. prompt – atrybut definiuje tekst opisujący pole formularza

. readonly – atrybut definiuje element tylko do odczytu

. rel – atrybut definiuje relacje między dokumentami

. rev – atrybut definiuje odwrote relacje między dokumentami

. rows – atrybut definiuje liczbę kolumn lub wysokość elementu

. rowspan – atrybut definiuje ilość połączonych wierszy

. rules – atrybut definiuje typ krawędzi tabeli

. scheme – atrybut definiuje schemat profilu

. scope – atrybut definiuje zasięg komórki nagłówka

. scrolling – atrybut definiuje paski przewijania w ramce

. shape – atrybut definiuje kształt aktywnego regionu mapy odsyłaczy

. size – atrybut definiuje wielkość elementu

. span – atrybut definiuje ilość kolumn w grupie

. src – atrybut definiuje adres zawartości elementu

. standby – atrybut definiuje tekst pokazywany w czasie ładowania obiektu

. start – atrybut definiuje numer początkowy listy

. style – atrybut definiuje styl CSS elementu

. summary – atrybut definiuje skrótowy opis tabeli

. tabindex – atrybut definiuje kolejność tabulacji

. target – atrybut definiuje okno docelowe dla otwieranego dokumentu

. text – atrybut definiuje kolor tekstu

. title – atrybut definiuje tytuł elementu

. type – atrybut definiuje typ elementu

. usemap – atrybut definiuje adres mapy dla elementu

. valign – atrybut definiuje wyrównanie w pionie

. value – atrybut definiuje wartość atrybutu

. valuetype – atrybut definiuje typ wartości atrybutu

. version – atrybut definiuje standard języka HTML użyty w dokumencie

. vlink – atrybut definiuje kolor odwiedzonych odnośników

. vspace – atrybut definiuje odstępy pionowe dookoła elementu

. width – atrybut definiuje szerokość elementu