Programowanie - HTML

HTML – Style CSS

. !important – styl definiuje ważniejszą deklarację styli

. active – styl definiuje właściwości naciskanych odnośników

. after – styl definiuje za elementem dowolną zawartość

. azimuth – styl definiuje kąt wydobywania się dźwięku w poziomie

. background-attachment – styl definiuje przewijanie graficznego tła

. background-color – styl definiuje kolor tła

. background-image – styl definiuje adres tła graficznego

. background-position – styl definiuje położenie tła graficznego

. background-repeat – styl definiuje powtórzenie tła graficznego

. background – styl definiuje właściwości tła

. before – styl definiuje przed elementem dowolną zawartość

. border-bottom-color – styl definiuje kolor dolnej ramki

. border-bottom-style – styl definiuje wygląd dolnej ramki

. border-bottom-width – styl definiuje szerokość dolnej ramki

. border-bottom – styl definiuje właściwości dolnej ramki

. border-color – styl definiuje kolor ramki

. border-left-color – styl definiuje kolor lewej ramki

. border-left-style – styl definiuje wygląd lewej ramki

. border-left-width – styl definiuje szerokość lewej ramki

. border-left – styl definiuje właściwości lewej ramki

. border-right-color – styl definiuje kolor prawej ramki

. border-right-style – styl definiuje wygląd prawej ramki

. border-right-width – styl definiuje szerokość prawej ramki

. border-right – styl definiuje właściwości prawej ramki

. border-style – styl definiuje styl i wygląd ramki

. border-top-color – styl definiuje kolor górnej ramki

. border-top-style – styl definiuje wygląd górnej ramki

. border-top-width – styl definiuje szerokość górnej ramki

. border-top – styl definiuje właściwości górnej ramki

. border-width – styl definiuje szerokość ramki

. border – styl definiuje właściwości ramki

. bottom – styl definiuje odległość od dolnej krawędzi

. caption-side – styl definiuje położenie tytułu tabeli

. clear – styl definiuje położenie nowego akapitu

. clip – styl definiuje widoczną część elementu dla stylu overflow

. color – styl definiuje kolor tekstu

. content – styl definiuje tworzenie zawartości dokumentu

. counter-increment – styl definiuje zmianę wartości licznika

. counter-reset – styl definiuje nową wartość licznika

. cue-after – styl definiuje odtwarzanie dźwięku po elemencie

. cue-before – styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed elementem

. cue – styl definiuje odtwarzanie dźwięku przed lub po elemencie

. cursor – styl definiuje wygląd kursora

. direction – styl definiuje kierunek wyświetlania tekstu

. display – styl definiuje sposób wyświetlania elementu

. elevation – styl definiuje kąt wydobywania się dźwięku w pionie

. empty-cells – styl definiuje typ obramowania komórek tabeli, które są puste

. first-child – styl definiuje właściwości pierwszego elementu w hierarchii

. first-letter – styl definiuje właściwości pierwszej litery elementu

. first-line – styl definiuje właściwości pierwszej linii elementu

. float – styl definiuje kierunek oblewania elementu

. focus – styl definiuje właściwości elementu aktualnie używanego

. font-family – styl definiuje rodzaj oraz rodzinę czcionki

. font-size-adjust – styl definiuje współczynnik wielkości do wysokości znaku

. font-size – styl definiuje wielkość czcionki

. font-stretch – styl definiuje rozstrzelenie liter

. font-style – styl definiuje styl czcionki

. font-variant – styl definiuje wariant czcionki

. font-weight – styl definiuje grubość (wagę) czcionki

. font – styl definiuje właściwości czcionki

. height – styl definiuje wysokość elementu

. hover – styl definiuje właściwości „najechanych” odnośników

. lang – styl definiuje język narodowy

. left – styl definiuje odległość od lewej krawędzi

. letter-spacing – styl definiuje odstępy pomiędzy literami

. line-height – styl definiuje odstęp pomiędzy liniami

. link – styl definiuje właściwości nieodwiedzonych odnośników

. list-style-image – styl definiuje graficzny znak wypunktowania listy

. list-style-position – styl definiuje pozycję znaku wypunktowania listy

. list-style-type – styl definiuje typ listy

. list-style – styl definiuje właściwości listy

. margin-bottom – styl definiuje wielkość dolnego marginesu

. margin-left – styl definiuje wielkość lewego marginesu

. margin-right – styl definiuje wielkość prawego marginesu

. margin-top – styl definiuje wielkość górnego marginesu

. margin – styl definiuje wielkość marginesu

. marker-offset – styl definiuje odległość między markerem i elementem

. marks – styl definiuje znaczniki obszaru strony przy wydruku

. max-height – styl definiuje maksymalną wysokość elementu

. max-width – styl definiuje maksymalną szerokość elementu

. min-height – styl definiuje minimalną wysokość elementu

. min-width – styl definiuje minimalną szerokość elementu

. orphans – styl definiuje minimalną ilość wierszy na końcu strony

. outline-color – styl definiuje kolor obramowania

. outline-style – styl definiuje styl i wygląd obramowania

. outline-width – styl definiuje szerokość obramowania

. outline – styl definiuje właściwości obramowania

. overflow – styl definiuje przycinanie elementów blokowych

. padding-bottom – styl definiuje wielkość dolnego dopełnienia

. padding-left – styl definiuje wielkość lewego dopełnienia

. padding-right – styl definiuje wielkość prawego dopełnienia

. padding-top – styl definiuje wielkość górnego dopełnienia

. padding – styl definiuje wielkość dopełnienia

. page-break-after – styl definiuje rozpoczęcie strony po tym elemencie

. page-break-before – styl definiuje rozpoczęcie strony przed tym elementem

. page-break-inside – styl definiuje rozpoczęcie strony w elemencie nadrzędnym

. page – styl definiuje typ strony

. pause-after – styl definiuje przerwę przed odtworzeniem dźwięku

. pause-before – styl definiuje przerwę po odtworzeniu dźwięku

. pause – styl definiuje przerwę w odtwarzaniu dźwięku

. pitch-range – styl definiuje modulację głosu

. pitch – styl definiuje wysokość głosu

. play-during – styl definiuje dźwięk w tle

. position – styl definiuje sposób określenia współrzędnych elementu

. quotes – styl definiuje znak cudzysłowu

. richness – styl definiuje głębokość głosu

. right – styl definiuje odległość od prawej krawędzi

. size – styl definiuje wielkość i orientację strony dokumentu

. speak-header – styl definiuje czytanie nagłówków tabel

. speak-numeral – styl definiuje czytanie liczb

. speak-punctuation – styl definiuje czytanie znaków przestankowych

. speak – styl definiuje sposób czytania tekstu

. speech-rate – styl definiuje szybkość czytania tekstu

. stress – styl definiuje wysokość akcentów w intonacji głosu

. table-layout – styl definiuje algorytm rozmieszczania komórek tabeli

. text-align – styl definiuje wyrównanie poziome tekstu

. text-decoration – styl definiuje wygląd tekstu

. text-indent – styl definiuje wcięcie pierwszej linii elementu

. text-shadow – styl definiuje cień dla tekstu

. text-transform – styl definiuje wielkość liter

. top – styl definiuje odległość od górnej krawędzi

. unicode-bidi – styl definiuje kierunek tekstu dla elementów zagłębionych

. vertical-align – styl definiuje wyrównanie w pionie

. visibility – styl definiuje widoczność elementu

. visited – styl definiuje właściwości odwiedzonych odnośników

. voice-family – styl definiuje rodzinę głosów lub głos konkretnej osoby

. volume – styl definiuje natężenie dźwięku

. white-space – styl definiuje sposób wyświetlania białych znaków

. widows – styl definiuje minimalną ilość wierszy na początku strony

. width – styl definiuje definiuje szerokość elementu

. word-spacing – styl definiuje odstępy pomiędzy wyrazami

. z-index – styl definiuje kolejność ułożenia elementów na stosie